Maria Kołodziejczyk

Maria Kołodziejczyk – (Szkoła Rodzenia – psycholog)

Marysia KołodziejczykAb­sol­went­ka psy­cho­lo­gii na Wy­dzia­le Fi­lo­zo­ficz­nym UJ. Jest ab­sol­went­ką Schu­ma­cher Col­le­ge – an­giel­skiej uczel­ni, która sku­pia oso­bo­wo­ści ze świa­ta nauki, pra­cu­ją­ce nad zmia­ną pa­ra­dyg­ma­tu na­uko­we­go i prze­mia­na­mi kul­tu­ro­wy­mi zwią­za­ny­mi z glo­ba­li­za­cją na­szej cy­wi­li­za­cji.

Re­ali­zu­je pro­jek­ty z za­kre­su roz­wo­ju ludzi w or­ga­ni­za­cjach przy­go­to­wu­jąc pro­gra­my, pro­wa­dząc szko­le­nia z ta­kich te­ma­tów jak m.​in. przy­wódz­two, kon­flik­ty w or­ga­ni­za­cji, twór­cze roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów, sztu­ka pre­zen­ta­cji, ko­mu­ni­ka­cja. Pro­wa­dzi także co­aching in­dy­wi­du­al­ny.

Prywatnie mama trojga dzieci z doświadczeniem porodu przez CC i dwóch porodów domowych. Doula porodowa.